دوربین های AHD

نمونه تصویر دوربین های 2 مگاپیکسل


نمونه تصویر دوربین های 5 مگاپیکسل


دوربین های IP

نمونه تصویر دوربین های 2 مگاپیکسل


نمونه تصویر دوربین های 5 مگاپیکسل