I frame interval

I frame interval

I frame interval:

I frame   تعداد فریم های جزئی را که در بین فریم های کامل در جریان فیلم اتفاق می افتد را پیکر بندی میکند.به عنوان مثال در صحنه ای که درب باز میشود و شخصی قدم زنان وارد میشود فقط حرکات درب و شخص توسط رمز گذاری ویدئو ذخیره می شود. پس زمینه ی ثابت که در فریم های جزئی قبلی رخ میدهد رمز گذاری شده است زیرا هیچ تغییری در آن قسمت از صحنه رخ نداده است. پس زمینه ی ثابت فقط در فریم های کامل رمز گذاری می شوند.

P-frame  یا فریم جزئی با کاهش اندازه ویدئو میزان فشرده سازی فیلم را بهبود می بخشد با افزایش I frame interval تعداد فریم جزئی بین فریم های کامل افزایش می یابد .مقادیر بالاتر فقط در شبکه هایی با پایداری بالا توصیه میشود.

نظرات بازدیدکنندگان